អាចកំណត់អោយមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើននាក់បាន

ជាមួយកញ្ចប់ពិសេសរបស់ Bill24 អ្នកអាចគ្រប់គ្រងអ្នកប្រើប្រាស់បានយ៉ាងច្រើនទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។