សារជាអក្សរលើទូរស័ព្ទ

ល្បឿនលឿនបំផុតជាមួយការជូនដំណឹងតាមរយៈការផ្ញើសារ SMS, គ្រប់វិក្កយបត្រទាំងអស់ដែលអ្នកចង់បញ្ជូនទៅកាន់អតិថិជនរបស់អ្នក វានឹងទៅដល់ពួកគេយ៉ាងលឿនតាមរយៈសារ SMS.