ពង្រីកកន្លែងទទួលប្រាក់បានយ៉ាងទូលំទូលាយ

ប៊ីល២៤បានសហការណ៍ជាមួយធនាគារជាច្រើន ដែលអាចអោយអ្នកទទួលបានការទូទាត់តាមរយៈសាខាធនាគារ ភ្នាក់ងារដែលនៅជិតអតិថិជនរបស់អ្នក ឬតាមរយៈការទូទាត់លើអ៊ីនធើណិតដោយប្រើប្រាស់កាតអេធីអឹម, សៀវភៅគណនី។ល។