បង្កើតវិក្កយបត្រគិតប្រាក់បានជាច្រើនរូបិយប័ណ្ណ

ពិតជាងាយស្រួល អ្នកអាចកំណត់ទទួលយកសាច់ប្រាក់បានទៅតាមរូបិយប័ណ្ណរបស់គណនីនៅធនាគាររបស់អ្នក។ ទាំងនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយសារធនាគារដៃគូររបស់យើងបានផ្តល់ជូននូវការប្តូររូបិយប័ណ្ណដោយស្វ័យប្រវត្តិ។