រក្សារទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយអតិថិជន

ប៊ីល២៤ផ្តល់ជូននូវវិធីងាយៗសំរាប់អ្នកផ្សាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន។ អ្នកអាចភ្ជាប់ជាមួយអតិថិជនដោយប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមមានដូចជា Facebook, Line, និង Telegram។ ការភ្ជាប់នេះផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់អតិថិជនអ្នក និងអាជីវកម្មអ្នក ដែលអាចអោយអ្នក រួមទាំងប្រព័ន្ធប៊ីល២៤អាចជូនដំណឹងទៅពួកគេនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗមានដូចជា៖

  • ព័ត៌មានវិក្កយបត្រថ្មីៗ
  • សាររំលឹកនូវវិក្កយបត្រជិត​ ឬផុតកំណត់
  • បង្កាន់ដៃទទួល ឬបង់ប្រាក់