អនឡាញ (អេស៊ីលីដា, វីង)

  • ទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈ អេស៊ីលីដា និង វីង
  • ការទូទាត់ជាមួយអេស៊ីលីដា – ភ្លាមៗ
  • ការទូទាត់ជាមួយ វីង – មួយសប្តាហ៍ម្តងៗ