ប៊ីល២៤ មិនមែនជាអ្នកទូទាត់ផ្ទាល់ទេ ប៊ីល២៤អាចអោយអ្នកបង្កើត វិក្កយបត្រយ៉ាងងាយស្រួលដោយមិនគិតថ្លៃ និង​គ្មានដែនកំណត់ សំរាប់ប្រភេទអាជីវកម្មជាច្រើនប្រភេទ។

​ដោយមានការសហការពីធនាគារ និង​ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ជាដៃគូរជាច្រើន​ បានអនុញ្ញាត្តិអោយប៊ីល២៤ អាចផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជន អាចទូទាត់ប្រាក់ចូលទៅកាន់គណនីផ្ទាល់របស់អ្នកនៅធនាគារដែលបានសហការណ៏ជាមួយប៊ីល២៤។