គោលការណ៏ចំបងរបស់ប៊ីល២៤ គឺ ពិតជាផ្តល់ជូនអតិជនដោយមិនគិតថ្លៃ​ ក្រោមទិសដៅចម្បង “គ្មានដែនកំណត់​” របស់ប៊ីល២៤ ទាំង3:

  1. បង្កើតវិក្កយបត្រគ្មានដែនកំណត់
  2. អាចផ្ញើទៅកាន់អតិថិជនគ្មានដែនកំណត់
  3. ប្រើប្រាស់ជាមួយប្រភេទអាជីវកម្មគ្មានដែនកំណត់

ប៉ុន្តែធនាគារ​​ នឹងគិតកម្រៃសេវាបន្តិចបន្តួច ដែលជាតំលៃប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារនីមួយៗ។ សំរាប់ព័ត៍មានបន្ថែម របស់តំលៃប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ សូមចូលទៅកាន់តារាងតំលៃ។