ប្រតិបត្តិការទូទាត់ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសុវត្ថិភាព​ និងដោយផ្ទាល់តាមរយៈប្រព័ន្ធ​ គ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់របស់ធនាគារ ។ អតិថិជនរបស់អ្នកនឹង ទទួលបានលេខវិក្កយបត្រដែលអ្នកបានចេញ ក្រោមការប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធីប៊ីល២៤។ ដោយប៊ីល២៤មានការសហការជាមួយធនាគារ និង​ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ជាដៃគូដែលផ្តល់លទ្ធភាពអោយមានការទូទាត់ប្រាក់ទៅតាមចំនួនដែលមានក្នុងវិក្កយបត្ររបស់អ្នកចូលទៅកាន់លេខគណនីផ្ទាល់របស់អ្នកពីសំណាក់អតិថិជន។