របៀបទូទាត់ប្រាក់តាម Wing

ដើម្បីធ្វើការទូទាត់ប្រាក់ជាមួយ វីង សូមអនុវត្តតាមជំហានខាងក្រោម

សូមជ្រើសរើសយកវីង


Next

ជ្រើសរើស Wing កាត ឬ Cellcard Reward Payment កាត


Next

បំពេញលេខគណនី និង លេខសម្ងាត់របស់វីង បន្ទាប់មកចុច Continue


Next

ផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៍មាននៃការទូទាត់របស់អ្នក រួចចុច Confirm


Next

​ ការបង់ប្រាក់ទទួលបានជោគជ័យ


Next

បន្ទាប់ពីការទូទាត់ទទួលបានជោគជ័យ អ្នកនឹងទទួលបានបង្កាន់ដៃដូចរូបខាងក្រោម


Done