ខ្ញុំបានប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ Bill24។ វាពិតជាជួយសម្រួលអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំក្នុងការបង្កើតវិក័យប័ត្រ និងស្រស់ស្អាតទៅតាមតម្រូវការរបស់ខ្ញុំ។ អ្វីដែលខ្ញុំពេញចិត្តជាខ្លាំងនោះ គឺក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំអាចផ្ញើរវិក័យបត្រទៅកាន់អតិថិជនបានយ៉ាងរហ័ស តាមបណ្តាញសង្គម ដូចជា Line និង Telegram ។

ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ