យើងពេញចិត្តណាស់ដែលមាន Bill24 ជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែក Software របស់យើង។ Bill24 បានជួយយើងអភិវឌ្ឍកំណែដំបូងនៃប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណេត ដោយប្រើ​ការទូទាត់រហ័ស​ ( One Time Collection)។ យើងស្រឡាញ់វិក័យប័ត្រដែលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងស្រស់ស្អាតដែល Bill24 បានផ្តល់ជូន។

ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ